Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Ţaul

Telefon: (251) 61-431; 251-61-344 / Fax: (251) 61-345; 251-61-384

e-mail: catdon@yandex.ru; colegiul-taul@yandex.ru

Faceți căutări pe acest blog

Istoricul Colegiului

Colegiul Agricol din Ţaul


Colegiul este a doua perlă a satului Țaul. Se numără printre cele mai prestigioase instituții de învățămînt din domeniul agroalimentar a Republicii Moldova.
Astăzi Colegiul este cartea de vizită a satului Țaul, care a pregătit de-a lungul existenței sale peste 11000 de specialiști pentru economia națională.
Ca instituție medie de specialitate, Colegiu Agricol din Țaul își are originile în anii 60, atunci cînd intensificarea agriculturii necesita aplicarea în practică a realizărilor progresului tehnico-științific, fapt ce contribuie la mărirea fertilității solului și la ridicarea productivității animalelor și rolul deosebit în realizarea acestor sarcini, în perfecționarea formelor și metodelor de organizare a producției și a muncii revenea specialiștilor din agricultură. Astfel, la începutul anilor 60 au fost organizate 8 instituții de învățămînt care aveau ca scop să pregătească specialiști în domeniul agricol.
Sovhozul-tehnicum de agronomie “V:I:Lenin” din Țaul, raionul Dondușeni, a fost organizat în septembrie 1963 pe baza sovhozului local “Lenin” și a Tehnicumului Agricol “G:I:Cotovski” din Cucuruzeni, raionul Orhei. Pedagogii sosiți din Cucuruzeni au adus cu sine experiența acumulată, iar gospodăria sovhozului “V:I:Lenin” a devenit o bună bază materială a instituției de învățămînt de tip nou.
Pe parcursul activității prodigioase și pentru succesele înregistrate în procesul de pregătire a cadrelor agricole, pentru indicii înalți obținuți în producție, Sovhozul-tehnicum “V:I:Lenin” a fost decorat cu diferite ordine, medalii, diplome.
Avînd menirea de a pregăti cadre calificate, această instituție de învățămănt a tins mereu să-i informeze pe viitorii specialiști cu cunoștințe teoretice necesare, dar și să le cultive deprinderi practice de muncă.
Ținînd seama de necesitatea agriculturii, a schimbărilor în politica statului, instituția și-a modificat în permanență programele de studii pentru a fi în pas cu timpul și cu inovațiile tehnice.
La începutul existenței sale, Sovhozul-tehnicum “V:I:Lenin” pregătea doar agronomi ce se specializau în cultivarea tutunului, producerea nutrețurillor, semințelor. În perioada 1964-1973 la secția de zi aici au absolvit 1268 de agronomi, 90 de agronomi-tutunari (1966-1973), 190 agronomi în agrotehnică (1965-1973). La secția cu frecvență redusă, în aceeași perioadă, au absolvit 455 de agronomi. Datorită acestei secții, a devenit posibilă instruirea cadrelor ce posedau o bogată experiență de muncă practică.
Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 321 din 28 iunie 1991 „Cu privire la reorganizarea unor instituții de învășămînt mediu de specialitate” și ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 121 din 15 iulie 1991 Sovhozul-tehnicum de Agronomie a fost reorganizat în Colegiul Agricul din Țaul. În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie 2003 și ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 52 din 16 martie 2004, Colegiul, ca instituțe de învățămînt superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituție de învățămînt o
Sarcinile principale ale colegiului sînt:
·         Pregătirea specialiștilor cu studii medii de specialitate în corespundere cu cerințele actuale ale economiei de piață și ale producerii;
·         Formarea unei personalități multilateral-dezvoltate și creative, asigurarea aspirațiilor personalității de a-și aprofunda și extinde studiile;
·         Efectuarea lucrului experimental și de cercetări științifice în domeniile corespunzătoare profilurilor de pregătire a cadrelor, implementarea și propagarea rezultatelor acestuia;
·         Producerea, prelucrarea și comercializarea producției agricole;
·         Prestarea serviciilor în domeniile corespunzătoare profilului instituției de învățămînt;
·         Acordarea asistenței informaționale, consultative și de perfecționare a cunoștințelor producătorilor din sectorul agroalimentar.
În procesul adaptării la condițiile schimbătoare de viață, Colegiul Agricol din Țaul propunea abiturienților profesii cerute de timpul respective. Pe lîngă tradiționala specialitate de agronomie, aici, în diferite perioade, au fost instruiți elevi la specialitățile ce urmează: Agroecologie, Tehnologii agricole, Organizarea teritoriului și cultura plantelor de cîmp, Tehnologia păstrării cerealelor, Organizarea gospodăriilor de fermieri, Horticultură și viticultură.
            Din anul 2000 a fost introdusă prima specialitate economic în instruirea cadrelor pentru agricultură – Marketing, iar din 2002 – Contabilitate. În anul 2005 colegiul a căpătat dreptul de a pregăti specialiști în domeniul “Silvicultură și grădini publice”.
            Paralel cu specialitățile alese, elevii au avut posibilitatea să însușească și meserii. Astfel, cei de la specialitățile agricole obșin meseria de tractorist-mașinist, iar elevii de la specialitățile economice – secretar-dactilograf și operator la calculator.
            Pînă în anul 2006 Colegiul Agricol din Țaul a pregătit peste 9409 cadre în domeniul agricol, dintre care 5555 la secția de zi și 3612 la cea fără frecvență.
            Conform informației din cartea lui V.Olmada “Sovhozul-tehnicum de agronomie V:I:Lenin” în această instituție de învățămînt au studiat elevi de peste 25 naționalități, din diferite țări în curs de dezvoltare ale Africii, Asiei, Americii Latine: Cili, Siera-Leone, Laos, Congo, Panama, maroco, Gabone, Madagascar, Costa-Rica, Haiti, Niger, Republica Dominiciană, Uganda, Angola, Siria, Mauritania, Nicaragua, Afganistan, etc.
Odată cu independența republicii noastre și cu reorganizarea granițelor de stat, în colegiu își fac studiile doar elevi din Republica Moldova. Instituția de învățămînt a fost acreditată în anul 2004, inclusive la specialitățile: “Agronomie”și “Marketing”, iar în 2006 la specialitatea “Contabilitate”.