Republica Moldova, raionul Donduşeni, satul Ţaul

Telefon: (251) 61-431; 251-61-344 / Fax: (251) 61-345; 251-61-384

e-mail: catdon@yandex.ru; colegiul-taul@yandex.ru

Faceți căutări pe acest blog

Caracteristici și particularități


Cracteristicile și particularitățile diferitelor forme de învățămînt
Componentele procesului educațional și modul de organizare a acestuia se află într-o unitate organică.
În raportul conținut-formă ambii factori sînt promordiali, deoarece doar în cazul utilizării formei adecvate conținutului poate fi asigurată funcționalitatea sistemului. Relația dinamică dintre componentele procesului de învățămînt și modul de organizare al acestuia a determinat utilizarea unor forme variate de organizare care, la rîndul lor, reprezintă situații complexe și include aspecte numeroase:
-          Gruparea elevilor cu referire la criteriile de constituire, dimensiunea grupelor;
-          Organizarea conținutului instruirii în raport cu obiectivele asumate de instituția de învățămînt;
-          Relațiile profesor-elev;
-          Modul de promovare a elevilor de la un an de studii la altul
-          etc.
Elevii sînt împărțiți în grupe a cîte 20/25 persoane.
La baza constituirii grupelor sînt puse următoarele criterii: limba de instruire, rezultatele obținute în procesul admiterii, rezultatele din actele de studii, solicitarea candidatului, se mai ia în considerație specializarea.
Activitatea educațională în fiecare grupă este dirijată de un diriginte, desemnat prin ordinul directorului colegiului.
Mai multe grupe împreună constituie secția de învățămînt – unitate de dirijsre a procesului educațional.
În colegiu activează secții de învățămînt cu frecvență la zi:
1.      Agronomie
2.      Economie
În scopul perfecționării măiestriei profesionale a cadrelor didactice, coordonării activității științifico-metodice, a inițierii și participării cadrelor didactice la activitatea educațională în colegiu activează următoarele catedre:
1.      Discipline agricole
2.      Discipline economice
3.      Discipline reale
4.      Discipline socio-umane
5.      Diriginție și pedagogi sociali
Fiind o subdiviziune de bază a colegiului, catedrele organizează activitatea didactică, metodică și științifică la una sau mai multe discipline înrudite, precum și lucrul științific cu elevii.
În procesul activității catedrelor sînt utilizate diverse forme de activități:
-          ședințele ordinale și deschise;
-          elaborarea proiectelor de lungă durată și programelor analitice;
-          săptămîni ale catedrelor;
-          searte tematice;
-          conferințe științifico-practice;
-          olimpiade;
-          concursuri;
-          ședințe ale cercurilor.
Direcțiile principale de activitate sînt fixate în programul activității educaționale pentru fiecare an de studii și aprobate al ședința Consiliului profesoral. La elaborarea programului participă toate subdiviziunile structurale ale colegiului. Cadrele didactice înaintează propuneri asupra conținutului activității Consiliului profesoral, al Consiliului de administrare.
Aparatul didactic de dirijare întreține în permanență contact cu cadrele, elevii și personalul auxiliar. Toate propunerile și sugestiile colaboratorilor sînt recepționate în discuții directe cu directorul, directorul adjunct, conducătorii subdiviziunilor structurale. În relațiile cu colectivul, administrația este totdeauna flexibilă în luarea deciziilor.
Opiniile colaboratorilor și elevilor despre calitatea procesului educațional se studiază periodic prin sondaje, rezultatele cărora se analizează la nivel de consiliu profesoral și de administrație, se trasează măsuri pentru realizarea lor. Administrația susține și promovează spiritul de inițiativă, expunerea liberă a opiniei. Fiecare angajat are acces liber la discuție cu directorul, directorul-adjunct.
Procesul educațional, la moment, e realizat de 43 cadre didactice, de diferite categorii de vîrstă, dinre care:
·         9 deținători de grad didactic întîi;
·         21 – gradul didactic doi.
Colectivul profesoral este mereu în căutarea esențelor, e un promotor al schimbărilor pozitive atît la nivel de instituție de învățămînt, discipline predate, cît și societate în ansamblu. Este un model de îmbinare armonioasă a vorbei și faptei. Conștientizează că menirea nu e numai de a pregăti specialiști de înaltă calificare, dar de a educa o generație aptă de a se acomoda la cerințele zilei de măine, de a lua decizii.
Procesul de instruire nu e divizat de cel educativ. Proiectarea activităților educative, extracurriculare, realizarea acestora la un nivel pe potriva imperativului timpului, generației tinere, e în firea lucrurilor. Elevii sînt interesați să organizeze și să participe la cît mai multe concursuri, mese rotunde, serate, TVC, etc.